โลโก้เว็บไซต์ การคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 กรกฎาคม 2566 โดย ณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์ จำนวนผู้เข้าชม 343 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 1. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 
 2. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 
 3. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 
 4. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 5. ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 6. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา 
 7. ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครและเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
 8. ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครและเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 2  

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 1. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566  
 2. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 
 3. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 
 4. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 5. ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 6. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 1. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 
 2. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 
 3. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 
 4. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 5. ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 6. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา