โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมปฏิบัติการวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะ เยี่ยมชมการเรียนการสอนที่ใช้การเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมปฏิบัติการวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะ เยี่ยมชมการเรียนการสอนที่ใช้การเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 พฤษภาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 5527 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ บัวเจริญ ช่างเทคนิค ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัย ระหว่างผู้บริหาร กลุ่มคณาจารย์ ครูพี่เลี้ยงและกลุ่มผู้เรียน ในโครงการระบบการศึกษาไตรภาคีโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้การทำงาน (Work-integrated Leaning WIL) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิวัตร มูลปา เป็นหัวหน้าโครงการเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบและสร้างกลไกการขยายผลการจัดการศึกษา การพัฒนารูปแบบและสร้างกลวิธีการสอนโดยใช้งานเป็นฐาน และพัฒนารูปแบบวิธีการฝึกหัดครูที่มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เดินทางลงพื้นที่ ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พบปะผู้บริหารสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนที่ใช้การเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน การเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนในโรงงานสตาร์โฮลดิ้ง กรุ๊ป รุ่นที่ 5 จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนในโรงงาน (โรงงานมิชลินแหลมฉบัง) บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จังหวัดชลบุรี บริษัท เอส วี. เอส.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดระยอง

 

ภาพ หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและวิจัยร่วมรัฐเอกชน, fb-หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและวิจัยร่วมรัฐเอกชนfb-โครงการโรงเรียนในโรงงานสยามมิชลิน-พระประแดง
ข้อมูล กลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา