โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศกรรมฯ มทร.ล้านนา ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มทร.ศรีวิชัยและ บจก.สยามมิชลิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศกรรมฯ มทร.ล้านนา ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มทร.ศรีวิชัยและ บจก.สยามมิชลิน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.กิจจา ไทยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและตัวแทนบริษัท สยามมิชลิน จำกัด โรงงานหาดใหญ่ เข้าศึกษาดูหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2566 ณ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ในการนี้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างตัวแทนภาคอุตสาหกรรม เพื่อถอดบทเรียน การพัฒนาระบบ/ กลไกขับเคลื่อนระบบที่เน้นการมีส่วนร่วมของแต่ละฝ่ายนำไปสู่การสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และบริษัท สยามมิชลิน จำกัด โรงงานหาดใหญ่ (กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมี) โดยจะมีแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ เพื่อตอบสนองนโยบาล industrial 4.0 และแนวทางการพัฒนา Digital and Data Engineering for Industry อันจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา