โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสวมใส่ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองน่าน โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสวมใส่ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองน่าน โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 มกราคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1735 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยจังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาผ้าน่าน ตามโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ ๓ รอบ และได้กำหนดดำเนินกิจกรรมที่ ๑ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างความต่อเนื่อง โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสวมใส่ผ้าไทย/ผ้าเมืองน่าน ในวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

     มทร.ล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสวมใส่ผ้าไทย/ผ้าเมืองน่าน โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งสิ้น ๔๖ หน่วยงาน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน

     การจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสวมใส่ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองน่าน กับหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทย และเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาต่อยอดผ้าน่านและสร้างกระแสการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองน่านให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นรายได้สู่กลุ่มอาชีพในชุมชนต่อไป

     โดยจังหวัดน่านได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดใช้และสวมใส่ผ้าพื้นเมือง โดยร่วมกันแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองน่านในวันอังคาร และในวันพฤหัสบดี แต่งกายผ้าลายพระราชทาน (ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าขิดลายนารีรัตน-ราชกัญญา หรือผ้าบาติกลายปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง ลายท้องทะเลไทยและลายป่าแดนใต้) ส่วนในวันศุกร์แต่งกายผ้าลายน้ำไหล จังหวัดน่าน

     พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหนังสือ THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้กับสถาบันการศึกษา จำนวน ๕ สถาบัน และ หน่วยงานราชการ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน , วิทยาลัยชุมชนน่าน , วิทยาลัยเทคนิคน่าน ,วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน , มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน , สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยให้มีความทันสมัย สร้างรายได้ต่อยอดให้แก่ชุมชน กลุ่มทอผ้า และผู้ประกอบการด้านผ้าไทย อีกทั้งเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยแก่วงการผ้าไทยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา