โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ระยะเวลา 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ระยะเวลา 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นตัวแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ในการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น ให้กับหัวหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG and Regional Development) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย

          โดยโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG and Regional Development) นี้ ดำเนินการในระยะเวลา 3 เดือน ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปี 2566 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 24 ตำบล

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ระยะเวลา 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา