โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรมศาสตร์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เตรียมความพร้อมยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรมศาสตร์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เตรียมความพร้อมยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 317 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 24 สิงหาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล หัวหน้าหน่วยวิจัย RMUTL-EVET HUB ภายใต้ศูนย์ COE ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และหัวหน้าหลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) หรือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หริส ประสารฉ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และ หัวข้อ Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ พวงมะลิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรับฟัง โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดี กล่าวต้อนรับวิทยากร โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและสากลต่อไป

 

ภาพ/ข่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 


คลังรูปภาพ : 24-08-65 EdPEx


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา