โลโก้เว็บไซต์ สถช.มอบผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T ยกระดับสินค้าของชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานระดับพรีเมี่ยม   | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช.มอบผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T ยกระดับสินค้าของชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานระดับพรีเมี่ยม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มกราคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด มอบมอบผลิตภัณฑ์จากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล  (U2T) แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี โดยผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)  โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการได้เข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน จาก 5 ตำบล ได้แก่ตำบลสันทราย อำเภอฝาง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลเขื่อนผาก ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว ตำบลแม่สูน อำเภอเภอฝาง และทาง สถช.ยังได้มอบครกเซรามิก ผลงานการผลิตโดยศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก ซึ่งเป็นชิ้นงานต้นแบบ เป็นผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ ซึ่งทำการขึ้นรูปด้วยการหล่อและเคลือบสีน้ำตาลทอง เผาที่อุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ ออกซิเดชั่น (OF) ซึ่งครกนั้นเป็นอุปกรณ์ในครัวเรือนของประเทศไทยมาแต่โบราณ

            อธิการบดี กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์จากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเป็นสินค้าชุมชนที่มหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทั้งสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพของชุมชนและเป็นสินค้าที่สามารถเป็นตัวแทนของชุมชนที่จะบอกเล่าเรื่องราว สิ่งที่ดีๆของชุมชนออกสู่สาธารณชน ช่วยกันพัฒนาให้เป็นสินค้าระดับสากลเพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดแก่ชุมชน สังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนและอยากให้ทางหน่วยงานได้ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา