โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พร้อม ม.ราชมงคล 8 แห่ง จับมือ วว. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ร่วมกันพัฒนากำลังคนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา พร้อม ม.ราชมงคล 8 แห่ง จับมือ วว. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ร่วมกันพัฒนากำลังคนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2926 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่  27 ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจพร้อมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ในการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกกรรมเป้าหมายของประเทศ ระหว่าง  เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานในพิธี

           สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือของ วว.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยจะร่วมกันดำเนินการในการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร สถานที่และการฝึกอบรมทางวิชาชีพเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนา ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อยยกระดับศักยภาพ (Up–Skills ,Re-Skills) และเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคน เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาหลักสูตร Non-degree เพื่อพัฒนากำลังคนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ การเรียนและการอบรมที่ไม่ได้รับปริญญา การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตให้กำลังคนสามารถได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิที่สูงขึ้นตามความต้องการของประเทศ โดยการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานอาชีพร่วมกับสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงตามความต้องการและกรอบคุณวุฒิแห่งชาติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา