โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระบิน ปาลี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาเทคโนดโและนวัตกรรมในการปลูก  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระบิน ปาลี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาเทคโนดโและนวัตกรรมในการปลูก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระบิน ปาลี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ได้ออกใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามใบอนุญาตที่ ลพ 11-12/2564 (ป) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยมีนายไตรทศ ใจศรีธิ เป็นผู้ดำเนินกิจการ  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ( MOU)ระหว่างเทศบาลตำบลเหมืองง่ากับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก เพื่อให้เกิดต้นแบบโครงการปลูกกัญชงเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจและสร้างรายได้ เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการปลูกกัญชงที่ถูกต้อง 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา