โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ...สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) ขยายเวลาการส่งคืนอัตโนมัติ ที่ครบกำหนดส่งคืนหนังสือ สำหรับอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ...สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) ขยายเวลาการส่งคืนอัตโนมัติ ที่ครบกำหนดส่งคืนหนังสือ สำหรับอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 พฤษภาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 497 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ...สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด)
ขยายเวลาการส่งคืนอัตโนมัติ ที่ครบกำหนดส่งคืนหนังสือ สำหรับอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

กำหนดการส่งคืนเดิม >> วันที่ 24 พ.ค 2564
ขยายระยะเวลาการส่งคืน >> วันที่ 18 ต.ค 2564

สำนักวิทยบริการฯ ยึดถือปฏิบัติตามประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง...มาตรการและแนวทางปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ อย่างเคร่งครัด

ด้วยความห่วงใย
สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา