โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 เมษายน 2564 โดย ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร จำนวนผู้เข้าชม 1693 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) และ ทุน 2 ปี (เรียนต่อ ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ตาก และน่าน เพื่อเป็นส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง แล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาคัดกรองและคัดเลือกผู้ขอรับทุนโดยผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และนำรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกและทักท้วง ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564  จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีความประสงค์ทักท้วงผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุน   สามารถดำเนินการทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่  24 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฉบับที่ 1 ประเภททุน 2 ปี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฉบับที่ 1 ประเภททุน 5 ปี

Link สำหรับการทักท้วงผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา