โลโก้เว็บไซต์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจัดอบรมให้ความรู้ซ่อมบำรุงโซล่าโฮม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจัดอบรมให้ความรู้ซ่อมบำรุงโซล่าโฮม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1842 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ การตรวจวัดและซ่อมระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (โซล่าโฮม)เบื้องต้นให้แก่กลุ่มเยาวชนบ้านวะโดโกร ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กับเยาวชนในพื้นที่สูงได้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ.2556 ที่สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  มทร.ล้านนา

ชุมชนบ้านวะโดโกร อยู่ในพื้นที่ภูเขา การเดินทางค่อนข้างลำบาก ส่วนมากจะใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักในการเดินทางและระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงปัจจุบันชาวบ้านใช้ไฟฟ้าจากเครื่องผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (โซล่าโฮม) แต่ไม่สามารถซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้อาจารย์ศรีธร อุปคำและอาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 7 ท่านจึงได้จัดโครงการนี้โดยโครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนตามโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2559  จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถเรียนรู้เทคนิค วิธีการและนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป 


คลังรูปภาพ : อบรมโซล่าโฮม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา