โลโก้เว็บไซต์ ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1228 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บรรยากาศภายในงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ก.พ. 2564

          ด้วย จังหวัดน่าน มีการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตเกษตรเชิงเดี่ยว หรือ เกษตรเคมี มาเป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมีเกษตร การใช้ทรัพยากรทางการเกษตรที่ไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง "ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน" ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า และมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่แน่นอน นอกจากนี้ยังมีผลผลิตต่างๆ ที่ได้จากการผลิตของงานฟาร์ม มทร.ล้านนา น่าน และในกิจกรรมนี้นักศึกษามีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์ด้านการตลาดและการเลือกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กับหน่วยงานอื่นๆ

          โดยระยะแรกได้กำหนดจัดงานทุกวันเสาร์(แรก) ของเดือน เริ่มครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา