โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์ จำนวนผู้เข้าชม 87 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564

ครั้งที่                วัน/เดือน/ปี                           เวลา                            สถานที่จัดการประชุม                       


1/2564            11 มกราคม 2564            09.30 - 13.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                 ระเบียบวาระการประชุม 


2/2564            24 กุมภาพันธ์ 2564                                                  (แจ้งเวียน)                               ระเบียบวาระการประชุม 


3/2564            8 มีนาคม 2564                09.30 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams               


4/2564            19 เมษายน 2564            09.30 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                  


5/2564            10 พฤษภาคม 2564         09.30 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                 


6/2564            14 มิถุนายน 2564            09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 


7/2564            12 กรกฎาคม 2564           09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                


8/2564            9 สิงหาคม 2564              09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 


9/2564            13 กันยายน 2564            09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 


10/2564          11 ตุลาคม 2564              09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 


11/2564          8 พฤศจิกายน 2564          09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 


12/2564          13 ธันวาคม 2564            09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                  


จัดทำโดย

นางณัฏฐนันท์  ศรีวรพจน์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา