โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2563  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 347 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายกิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2563  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม  มทร.ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนทำให้เกิดกิจกรรมทางด้านวิชาการที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศตพร กันแก้ว นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา