โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ วิสาหกิจชุมชนฯทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง เดินหน้าปลูกกัญชาคุณภาพ ส่ง รพ.ดอนตูม นครปฐม สกัดสารปรุงยารักษาผู้ป่วย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จับมือกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ วิสาหกิจชุมชนฯทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง เดินหน้าปลูกกัญชาคุณภาพ ส่ง รพ.ดอนตูม นครปฐม สกัดสารปรุงยารักษาผู้ป่วย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 กันยายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5066 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 21 กันยายน 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ จำนวน 500 ต้น ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปบุก,เกษตรอินทรีย์ บ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อผลิตและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาใช้ทางด้านการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพงษ์ กิติภัทร์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนส่วนงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี
    สำหรับพิธีปลูกกัญชาที่จัดขึ้นในครั้งนี้สืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปบุก,เกษตรอินทรีย์ บ้านทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกัญชาคุณภาพสูง ส่งเป็นวัตถุดิบในการสกัดสารที่มีสรรพคุณทางยาสำหรับรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม มีเป้าหมายในการปลูกจำนวน 500 ต้น และกำหนดระยะเวลาในการเก็บผลผลิตในอีก 4 เดือนข้างหน้า ซึ่งที่ผ่านมาผลผลิตกัญชาที่ มทร.ล้านนา และวิสาหกิจชุมชนทุ่งแพมร่วมกันปลูกและส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นกัญชาที่มีคุณภาพสูง ให้สาร THC และ CBD เหมาะสำหรับการปรุงยารักษาโรค อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการแบบเกษตรอินทรีย์ Smart Organic Farming ปลอดจากโรคและเชื้อรา ด้วยสารสกัดชีวภัณฑ์จากนักวิจัยของ มทร.ล้านนา  ส่งผลให้หลายๆหน่วยงานมีความต้องการผลผลิตกัญชาอย่างต่อเนื่อง
    โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีปลูกกัญชา รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้กล่าวว่า "การปลูกกัญชาในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของผลผลิตกัญชาที่ได้จัดส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ตรงตามข้อกำหนดทางการแพทย์ และความสำเร็จเหล่านี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา เป็นห้วหน้าโครงการในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา และ กัญชงทางการแพทย์ กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก,เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม และได้มีนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาบูรณาการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนฯ ในมิติของการบริหารจัดการกระบวนการผลิตกัญชาแบบครบวงจร ควบคู่กับการจัดเก็บองค์ความรู้เพื่อนนำกลับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลุ่มเกษตรกรทั่วไปที่สนใจอีกด้วย ซึ่งนอกจากเรื่องของการปลูก การดูแลรักษาและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อให้ได้กัญชาที่ดีมีคุณภาพแล้ว องค์ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะกระถางที่ใช้สำหรับปลูกกัญชา ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยฯ จึงมีแนวคิดที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและผลิตกระถางสำหรับปลูกกัญชาจากเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการนำเข้า และลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่ง" รศ.ศีลศิริ กล่าว

     สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.053-921444 # 1011 หรือ กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร.053-921444 # 0
    
  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา