โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มกราคม 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังต่อไปนี้
๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์
๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิเทพ รมยเวศม์
๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิฐิ แสนจิตร
๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ยาวุฑฒิ
๕.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ยุคะลัง
๖.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ปิยรังสรรค์
๗.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์
๘.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนนท์ นำอินออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา