โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาฯ ส่งต่อแผนที่ภาพนูนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อผู้พิการทางสายตา(3D Map for blind)   | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาฯ ส่งต่อแผนที่ภาพนูนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อผู้พิการทางสายตา(3D Map for blind)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3564 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งต่อแผนที่ภาพนูนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อผู้พิการทางสายตา(3D Map for blind)  โดยอาจารย์.ดร.ภาณุ อุทัยศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรฯ โดยนำคณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบผลงานแผนที่สามมิติ ให้แก่โรงเรียนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีอาจารย์ ศิริพร วงค์รุจิไพโรจน์ ตัวแทนโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2262 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่          

          อ.ดร.ภาณุ อุทัยศรี  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่าโครงงานทั้งหมดของนักศึกษาอยู่ในรายวิชาโครงการวิศวกรรมโยธาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชื่อหัวข้อการหาคุณสมบัติรับรู้ตัวแปรสัมผัสและขนาดสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับแผนที่ภาพนูนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยมีแนวคิดมาจากข้อจำกัดของแผนที่สำหรับผู้พิการทางสายตาแบบเดิม และข้อจำกัดทางการมองเห็นของนักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดทำให้มีปัญหาในการเดินทาง และทราบถึงแผนผังตำแหน่งอาคาร หรือภายในอาคารที่ต้องการเดินทาง จึงได้ใช้องค์ความรู้ในการรับรู้ทางสัมผัสของผู้พิการทางการมองเห็น จัดทำเป็นแผนที่ เพื่อให้นักเรียนสามารถสัมผัสได้เรียนรู้จากการสัมผัสแผนที่โดยตรงด้วยปลายนิ้ว โดยคณะนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงาน ได้แก่ นายธนวัฒน์ ชื่นดวง,  นายอานนท์เดช มาสกลาง และ นางสาวเปมิกา ดำรงฉายายน  ได้ออกแบบสื่อต้นแบบที่นำไปพัฒนาทักษะและอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันได้ของนักเรียนพิการทางสายตาได้ โดยได้ทำวิจัยหาตัวแปรที่เหมาะสมในการสร้างแผนที่ ที่เหมาะสมแก่ผู้พิการทางสายตา จนโครงการงานของนักศึกษามีความสมบูรณ์สามารถนำมาใช้กับนักเรียนพิการทางสายตาได้จริง คณะผู้จัดทำจึงได้ ทำการส่งมอบแผนที่เพื่อให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูล/ภาพ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา