โลโก้เว็บไซต์ นศ.เครื่องกล มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลในการแข่งทักษะฝีมือช่างยนต์ จัดโดย บ.ฮีโน่มอร์เตอร์เซลล์ ประเทศไทย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.เครื่องกล มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลในการแข่งทักษะฝีมือช่างยนต์ จัดโดย บ.ฮีโน่มอร์เตอร์เซลล์ ประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2456 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการ "แข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับชั้น ปวช.-ปวส. " จัดโดยบริษัท ฮีโน่มอร์เตอร์เซลล์ (ประเทศไทยจำกัด) ร่วมกับ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) สาขาเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียน อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ในห้องเรียนมาปรับใช้กับสถานการณ์จริง ซึ่งนักศึกษาตัวแทน มทร.ล้านนา ประกอบด้วย นายเกษมสันต์ เครือคำ นายวุฒิชัย สระทองเดช นักศึกษาสาขาวิศกรรมเครื่องกล ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์เมธัส ภัททิยธนี เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม สำหรับการแข่งขันดังกล่าว แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 สถานีและจะคัดเลือกทีมที่ทำตามโจทย์กำหนดได้ถูกต้องและทำเวลาดีที่สุดเข้ารับรางวัลตามลำดับ ประกอบด้วย
สถานีที่ 1. อธิบายส่วนประกอบของเครื่องยนต์และ วงจร การทำงานของเครื่องยนต์
สถานี 2. วัดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ให้ถูกต้องในเวลาที่กำหนดด้วยเครื่องมือไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ และมัลติมิเตอร์
สถานีที่ 3. การอ่านข้อมูลตามที่กำหนด และเชื่อมต่อตัวรถกับโปรแกรมวิเคราะห์ ปัญหาฮีโน่ DX โดยใช้รถยนต์บรรทุกฮีโน่ รุ่น 500 Diminator FC9JL1A และรุ่น 500 Victor Neo FM1AK1B ในการแข่งขัน
(ภาพ/ข้อมูล: อ.ทวีศักดิ์ มหวรรณ์ อ.เมธัส ภัททิยธนี)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา