โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สร้างโอกาสการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำให้ชุมชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ด้วยไฟฟ้าระบบพลังงานผสมจากน้ำและแสงอาทิตย์  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา สร้างโอกาสการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำให้ชุมชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ด้วยไฟฟ้าระบบพลังงานผสมจากน้ำและแสงอาทิตย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางลงพื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) “แม่ฟ้าหลวง “ บ้านเลอะกรา และชุมชนบ้านขุนตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ในโรงผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานผสมระหว่างพลังงานแสดงอาทิตย์และพลังงานน้ำ  ให้มีการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้ชุมชนและซ่อมบำรุงระบบการจ่ายน้ำเข้าโรงผลิตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน ที่มีการชำรุดเสียหายตามอายุการใช้งาน ควบคู่กับการให้คำแนะนำแก่คณะครู ผู้นำชุมชนในการบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ  และกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงอีกด้วย
      ซึ่งระบบการผลิตไฟฟ้าแบบผสมระหว่างพลังงานจากน้ำ และพลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งอยู่ภายในชุมชนบ้านเลอะกรา และชุมชนบ้านขุนตื่นน้อย เป็นผลงานจากการต่อยอดงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณตามยุทธศาสตร์งานบริการวิชาการสู่ชุมชน และการสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
    อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อถวายรายงานการสนองงานพระราชดำริด้านระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่โครงการพระราชดำริ แด่เสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณีกิจ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ดังกล่าว 
      สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบไฟฟ้าแบบผสมพลังงานจากน้ำ และพลังงานจากแสงอาทิตย์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ศรีธร อุปคำ , อาจารย์ธวัชชัย อุ่นใจจม และ อาจารย์ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ อาจารย์จีรศักดิ์ ปัญญา อาจารย์เมธัส  ภัททิยธนี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีตา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร.053-921444ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา