โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 765 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กิจจา ไชทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา

โดยโครงการปฐมนิเทศสหกิจนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษานำความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงและได้พัฒนาทักษะความรู้ทางด้านงานปฏิบัติ(Skill) ร่วมกับสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณศักดิ์สกุล สกุลโต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป) อาจารย์ปรียานุช  อนุสุเรนทร์ และอาจารย์วิภาวรรณ ปลัดคุณ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา