โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย วิศวะฯโยธา มทร.ล้านนา เปิดห้องวิจัยโชว์ผลการศึกษาวัตถุดิบในการผลิตวัสดุทนไฟ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักวิจัย วิศวะฯโยธา มทร.ล้านนา เปิดห้องวิจัยโชว์ผลการศึกษาวัตถุดิบในการผลิตวัสดุทนไฟ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3777 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวัตถุพลอยได้จากโรงไฟฟ้าสำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุทนไฟ”  ซึ่งเป็นโครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยมี ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิตและ ดร.ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ เป็นคณะวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา วันที่ 1  พฤศจิกายน 2562

           โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การการพัฒนาวัตถุพลอยได้จากโรงไฟฟ้าสำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุทนไฟ เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบอัตราส่วนผสมของวัสดุทนไฟจากวัสดุพลอยได้จากส่วนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ทำการทดสอบวัสดุทนไฟที่มีคุณสมบัติความทนทานที่อุณหภูมิ 1,600 องศาเซลเซียส เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพประกอบด้วย การวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคด้วยเทคนิคจุลทรรศน์แบบแสง เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิ่งและการตรวจสอบข้อมูลทางเคมีด้วยอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและการศึกษาคุณสมบัติทางกลได้แก่แรงต้านการบดขยี้เมื่อเย็นของวัสดุทนไฟที่พัฒนาขึ้น ในครั้งนี้จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี สาธิตขั้นตอนการผลิตวัสดุกันไฟและนำผู้เข้าร่วมการอบรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา