โลโก้เว็บไซต์ เวทีสร้างสรรค์ นักศึกษา มทร.ล้านนา โชว์ฝีมือนักออกแบบบรรจุภัณฑ์  สร้างแบรนด์ EARTHIC ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เวทีสร้างสรรค์ นักศึกษา มทร.ล้านนา โชว์ฝีมือนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ EARTHIC ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4262 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 ตุลาคม 2562  รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดแสดงสินค้าเพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21” โดยความร่วมมือของหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดการประกวดการออกแบบและตราสัญลักษณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ภายใต้แบรนด์ “EARTHIC” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ซึ่งผลิตภัณฑ์นื้เป็นผลงานนววัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยและพัฒนาโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเตรียมอนุญาตใช้สิทธิให้แก่ผู้ประกอบการ และเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่อยอดโจทย์การออกแบบตราสัญลักษณ์ EARTHIC สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการจัดแสดงสินค้าเพื่อนำเสนอต่อผู้ประกอบการและเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป ซึ่งในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบรางวัล แก่นักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่ รางวัลรองชนเลิศ อันดับ 1 นางสาวชนิกานต์ สมยานะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวธนาภรณ์ ก้องพนาไพร และมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วย

ภายในงานยังมีการเสวนา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยตัวแทนผู้ประกอบการและคณาจารย์จากหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนา มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา