โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ” วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” [The 2nd Suan Sunandha National and International Academix Conference on Science and Technology  “Science , Technology   and Innovation for Sustainable Development ” (SsSci 2019)] ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมส่งผลงานต้นฉบับ บทคัดย่อ เรื่องเต็ม ตามรูบแบบที่กำหนดได้ทาง http://conference.ssru.ac.th/sssci2019  

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา