โลโก้เว็บไซต์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และแก้ปัญหาให้ชุมชน พร้อมกับการจัดเสวนา “ปลดล็อค ผลงานวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์” ประจำปี 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และแก้ปัญหาให้ชุมชน พร้อมกับการจัดเสวนา “ปลดล็อค ผลงานวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์” ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 กันยายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5723 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่   13  กันยายน 2562 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและชุมชน ภายใต้ชื่องาน “ปลอดล็อก ผลงานวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ของการนำองค์ความรู้ทางวิชาการ และงานวิจัยออกบริการสู่ชุมชน โครงการพระราชดำริ และสถานประกอบการ  ภายใต้บริบทเพื่อการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ปัญหาขยะ การใช้เทคโนโลยีสือดิจิทัล การออกแบบตราสินค้า การยกระดับตัวสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่ม การบันทึกต้นทุนบัญชี การวางแผนธุรกิจ และการสร้างวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ซึ่่งได้มีการจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่มีคุณภาพ และครอบคลุมการแก้ปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อชุมชน สถานประกอบการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์จาก มทร.ล้านนาทั้ง 6 พื้นที่ นำผลงานเข้าร่วมการนำเสนอ จำนวน 43 โครงการ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดแต่ละโครงการได้ที่ www.kaewpanya.rmutl.ac.thออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา