โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา เปิดบ้าน โชว์ผลงาน –แข่งทักษะ ชวนน้องๆวัยเรียน เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยและอาชีพในอนาคต | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลล้านนา เปิดบ้าน โชว์ผลงาน –แข่งทักษะ ชวนน้องๆวัยเรียน เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยและอาชีพในอนาคต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กันยายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5987 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดกิจกรรม “Open House Hands-on RMUTL 2019” เปิดบ้านแข่งขันทักษะ นำเสนอผลงานเด่น เปิดบ้านให้นักเรียน นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดทักษะ กระบวนการและประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนแก่นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังมองหาสถานที่เข้าศึกษาต่อและเป็นหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจ โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและแนะนำมหาวิทยาลัยซึ่งมีอาจารย์และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วม เป็นจำนวนมาก โดยมีจัดกิจกรรมขึ้น ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ห้วยแก้ว)และมทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ภายในงานมีการแนะนำการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยกิจกรรมการแข่งขันทักษะและแสดงผลงานวิชาการ อาทิ การแข่งขันเจาะระเบิดอุโมงค์ในภูเขา กิจกรรมการสร้างอากาศยานควบคุมด้วยวิทยุ RC Plane การแข่งขันทักษะทางด้านสถาปัตยกรรม  ด้านทัศนศิลป์ ด้านการออกแบบ กิจกรรมทดสอบความรู้ทางด้านบัญชี  การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ การจัดแสดงเทคนิคการรับสัญญาณวิทยุแบบไม่ใช้แบตเตอรีและการประยุกต์สนามแม่เหล็กเพื่อการลอยตัว การเชื่อมและหุ่นยนต์เชื่อมในงานอุตสาหกรรม การสร้างชิ้นส่วนแขนกลด้วยโปรแกรม Arduino และการใช้ 3D Printer การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด เครื่องกลึง ซีเอ็นซี และเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดไฟฟ้า สาธิตและให้ผู้เข้าร่วมทดลองการทําอาหารว่าง (Cocktail) ในชุดเมนู Lanna Creative การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ เทคนิคและกลวิธีการสอนครุศาสตรอุตสาหกรรม การแสดงผลงานหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และตอบคําถามทางการตลาดและค้าปลีกและการจัดแสดงผลงานทางวิชาการอีกมากมายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา