โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านสถิติ และการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรม Minitab | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านสถิติ และการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรม Minitab

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 1495 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านสถิติ และการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรม Minitab

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านสถิติ และการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรม Minitab” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ภายใต้โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงครธวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์  อาจารย์อนาวิล ทิพย์บุญราช และอาจารย์รัชนีวรรณ สันลาด เป็นวิทยากรในการอบรมฯ 

สำหรับการเข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เข้าร่วมจำนวน  20 คน,  อาจารย์ 2 คน, นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  สาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เข้าร่วม 5 คน  อาจารย์ 1 คน,  และมีนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมจำนวน 12  คน 

ข่าว/ภาพ : ผศ.พงศกร สุรินทร์ 
เรียบเรียง : จตุพร โปธาคำ
แหล่งข่าว : โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงครธวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2562  
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา