โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโลหะวิทยากายภาพการเชื่อมซ่อมชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ในงานอุตสาหกรรม บูรณาการวิชาการและการปฏิบัติจริงต่อยอดสู่ระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมของประเทศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโลหะวิทยากายภาพการเชื่อมซ่อมชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ในงานอุตสาหกรรม บูรณาการวิชาการและการปฏิบัติจริงต่อยอดสู่ระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมของประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 945 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ศูนย์วิจัยวัสดุและการผลิต (Materials and Manufacturing Research Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ เรื่อง “โลหะวิทยากายภาพการเชื่อมซ่อมชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ในงานอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการเชื่อมซ่อมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ในงานอุตสาหกรรม รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสู่ผู้ใช้งานโดยตรง สำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

       โดยมี ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดอบรมในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิศวกรรมอุสาหการ  ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้คณะกรรมการจัดโครงการได้ทำการคัดเลือกจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  ศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 30 คน ให้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานของวัสดุวิศวกรรมไปจนถึงกระบวนการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ และขั้นตอนการทดสอบรอยเชื่อมแบบไม่ทำลาย UT/PT/MT การทดสอบรอยเชื่อมแบบทำลาย Macro structure/Hardness test  ควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติการเชื่อมในรูปแบบต่างๆสำหรับการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์โดยเฉพาะ จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย

 1. รศ.ดร. สันติรัฐ นันสะอาง  วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 2. คุณนรินทร์ อินต๊ะวงค์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนและอาจารย์พิเศษ
 3. คุณกฤษณะ   ดีศรีศักดิ์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนและอาจารย์พิเศษ
 4. นายรังสรรค์  เปลี่ยนเฉย   หัวหน้ากองเทคนิคบำรุงราง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 5. ว่าที่ ร.ต.จรัสพงษ์ ไพยราช วิศวกรการรถไฟแห่งประเทศไทย
 6. รศ.ดร. นเรศ อินต๊ะวงค์  วิทยากรจาก มทร. ล้านนา
 7. ผศ.ดร. แมน ตุ้ยแพร่  วิทยากรจาก มทร. ล้านนา
 8. ผศ.ดร. ภาคภูมิ จารุภูมิ  วิทยากรจาก มทร. ล้านนา
 9. ผศ. วัชรากร ชัยวัฒนิพัฒน์ วิทยากรจาก มทร. ล้านนา
 10. อาจารย์อภิชาติ ชัยกลาง  วิทยากรจาก มทร. ล้านนา
 11. อาจารย์สราวุธ  เชาวการกูล วิทยากรจาก มทร. ล้านนา
 12. อาจารย์กนต์ธีร์ สุขตากจันทร์ วิทยากรจาก มทร. ล้านนา
 13. อาจารย์นริศ อินต๊ะวงค์  วิทยากรจาก มทร. ล้านนา

สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องโลหะวิทยากายภาพการเชื่อมซ่อมชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ในงานอุตสาหกรรม และการทดสอบวัสดุทางรางสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยวัสดุและการผลิต (Materials and Manufacturing Research Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) หรือติดต่อโดยตรงที่ ผศ.ดร.แมน ตุ้ยแพร่ 081-9607046ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา