โลโก้เว็บไซต์ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานบริการวิชาการ วทส. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานบริการวิชาการ วทส.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1649 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน กรณีบ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 10       ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ปีที่ 2 ) ดำเนินงานโดย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 19  สิงหาคม 2562  เยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน โดย นายภฤศพงศ์  เพชรบุล ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย นายสุริยนต์ สูงคำ และบุคลากรสถาบันฯ  ซึ่งแรกได้ทำกิจกรรมอบรมการผสมดินเพาะด้วงจากวัสดุเหลือทิ้ง (ขี้เลื่อย) อบรมการจัดการกลุ่ม อบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างเว็บไซต์หมู่บ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ชาวบ้านมีรายได้จากการจำหน่ายดินเพาะด้วงประมาณ 30,000 บาท ในปีที่ 2 นี้คณะผู้จัดทำ ฯ จึงได้ร่วมหารือกับชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ดินเพาะด้วง และการเพาะด้วงกว่าง ให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยง กิจกรรมการดำเนินงานในปีนี้ได้ พัฒนาระบบโรงเรือนเพื่อเก็บดินเพาะด้วง ออกแบบ และก่อสร้างโรงเรือน จำนวน 1 หลัง ออกแบบและพัฒนาการผสมดินเพาะฯ ประดิษฐ์เครื่องผสม 1 เครื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการอบรมการบรรจุผลิตภัณฑ์ และการบริหารการจัดการกลุ่มดินเพาะกว่างห้วยบ่อทอง ทั้งนี้คณะทำงานได้ให้ข้อเสนอแนะกระบวนการดำเนินงานปี 2562 และแนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการ ปี 2563 อีกด้วย

ภาพ-ข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา