โลโก้เว็บไซต์ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน กรณี หมู่บ้านโหล่งปง ตำบลกองแขกอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ปีที่ 1 ) ดำเนินงานโดย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 9  สิงหาคม 2562  เยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน โดย ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย นายสุริยนต์ สูงคำ และบุคลากรสถาบันฯ กิจกรรมการดำเนินงานคณะทำงานได้เข้าไปจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงการสร้างโรงเรือนศูนย์เรียนรู้การปลูกผักเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจัดสัมมนานี้ คือ ผู้จัดการนิคมสหกรณ์โหล่งปง และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ชุมชนหมู่บ้านโหล่งปง ผู้อำนวยการมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกันปรึกษาหารือดังนี้

1. การสร้างศูนย์เรียนรู้โดยใช้โรงเรือนเป็นแหล่งสาธิตการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 

2. การสรุปแบบโรงเรือนทั้ง 2 โรงเรือน  โดยเลือกเป็นแบบหลังคาโค้ง 1 โรงเรือน แบบหลังคาโค้งสองชั้น 1 โรงเรือน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาการกระจายความร้อนภายในโรงเรือนทั้งสองแบบ 

3. วางแผนการดำเนินงานในการสร้างโรงเรือน 

4. การชี้จุดตำแหน่งในการติดตั้งโรงเรือน

5. การมอบหมายความรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละหน่วย

6. การวางแผนผังโครงสร้างอาคารที่มีหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุน

 ทั้งนี้คณะทำงานได้ให้ข้อเสนอแนะกระบวนการดำเนินงานปี 2562 และแนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการ ปี 2563 อีกด้วย

ภาพ-ข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา