โลโก้เว็บไซต์ การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 2846 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก

เพิ่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งดังนี้

  • ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  • ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา