โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (CRCI 2016) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (CRCI 2016)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 5585 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

“การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3”

… สู่งานวิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนวัตกรรมท้องถิ่น ...

The 3rd Conference on Research and Creative Innovations: CRCI - 2016

 

ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายสนับสนุนให้นักวิจัยในสังกัดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับ และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเป็นการยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัด “การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3” (The 3rd Conference on Research and Creative Innovations: CRCI-2016) จัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเครือข่ายสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรมสู่สังคม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยจากหลากหลายขึ้น

 

:: ขอบข่ายของผลงาน

1.       กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี

2.       กลุ่มบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3.       กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ

4.       กลุ่มเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

5.       กลุ่มศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

6.       กลุ่มงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ศาสนา และหน่วยงาน

 

:: รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย

1.       การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)

1.1    นำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint

1.2    เวลาในการนำเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที

2.       การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

2.1    โปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 120 ซม.

2.2    เนื้อหาที่นำเสนอในโปสเตอร์

-          ชื่อเรื่อง ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ (ตามผลงานที่นำเสนอ)

-          ชื่อผู้ทำวิจัย และหน่วยงานสังกัด

-          บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่ใช้เป็นภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ และเป็นร้อยแล้ว โดยไม่แบ่งเป็นข้อๆ

-          บทนำ (ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การวิจัย)

-          อุปกรณ์ (ถ้ามี) / วิธีการ (ตามความเหมาะสม)

-          ผลการวิจัย และอภิปรายผล

-          สรุปผลการวิจัย

-          เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

2.3    การติดตั้งโปสเตอร์ สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ในวันที่ 14 กันยายน 2559

2.4    การแสดงโปสเตอร์ต้องจัดแสดงไว้ตลอดทั้ง 2 วัน (วันที่ 15 – 16 กันยายน 2559)

2.5    ผู้นำเสนอยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานและตอบคำถาม โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมชมและมอบเกียรติบัตร

3.       การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

3.1    มีพื้นที่ขนาด 2 x 2 เมตรา

3.2    มีป้ายชื่อผลงาน (มทร.ล้านนา ออกแบบและติดตั้งให้)

3.3    มีโต๊ะ ขนาด 80 x 120 ซม. ให้จัดวางผลงาน 1 ตัว

หมายเหตุ การตกแต่งความสวยงามขึ้นอยู่กับแต่ละผลงาน ให้ผู้นำเสนอจัดเตรียมมาเอง

 

:: การลงทะเบียน การเตรียมบทความ และการส่งบทความ

            สามารถลงทะเบียน และดูรายละเอียด ได้ที่ www.w3conference.org

 

:: กำหนดการลงทะเบียน ส่งบทความ

วันที่กำหนด

รายละเอียด

15 กรกฎาคม 2559

วันส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม วันสุดท้าย

15 สิงหาคม 2559

วันตอบรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (ผ่านทางอีเมล์)

30 สิงหาคม 2559

วันส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)

10 กันยายน 2559

วันชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความวันสุดท้าย

10 กันยายน 2559

วันตอบรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

15-16 กันยายน 2559

วันจัดงาน

 

:: อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

ผู้นำเสนอผลงาน

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้เข้าร่วมงานไม่ลงทะเบียน

ระดับชาติ

2,500 บาท

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

:: ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.       ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.w3conference.org พร้อมกรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของผู้ลงทะเบียน

2.       อัพโหลดบทความงานวิจัยที่จะนำเสนอ

3.       การลงทะเบียนสมบูรณ์

 

:: วิธีชำระค่าลงทะเบียน 

1.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.w3conference.org

2.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา