โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานสถานีไฟฟาแรงสูง เสริมทักษะรายวิชาโรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อยเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานสถานีไฟฟาแรงสูง เสริมทักษะรายวิชาโรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อยเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1685 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เข้าศึกษาดูงานสถานีไฟฟ้าแรงสูง ลำปาง 1 และ สถานีไฟฟ้าแรงสูง ลำปาง 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 และ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์และสถานประกอบการจริง
         สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาโรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย การจัดวางอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย การควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยแบบอัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย และระบบการต่อลงดินโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน เป็นอาจารย์ผู้สอน ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 1/2 และปริญญาตรี 4 ปี 3/4 เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 30 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน และ ดร.ปณิฐิ  แสนจิตร เป็นอาจารย์ควบคุม
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว / ภาพ :  รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา