โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทน ปตท. เป็นพี่เลี้ยงชุมชน ศึกษาวิธีการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนบ้านกองกาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทน ปตท. เป็นพี่เลี้ยงชุมชน ศึกษาวิธีการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนบ้านกองกาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3638 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562  บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ลงพื้นที่หมู่บ้านกองกาน ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงชุมชนในการติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นทางวิชาการ  ร่วมกับตัวแทนผู้บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และตัวแทนชุมชนบ้านกองกานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน (พพช.) รุ่นที่ 6 ภายใต้กิจกรรมการติดตามการพัฒนาโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน  โดยแบ่งเป็น 2 ทีมดังนี้ ทีมที่ 1  พี่เลี้ยงชุมชนด้านกระบวนชุมชนและด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ดร.พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนายนริศ กำแพงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ทีมที่ 2  พี่เลี้ยงชุมชนด้านวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ อ.ศรีธร อุปคำ อ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม อ.ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ และอ.กนก ภูคาม อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมสำรวจกับชุมชน ในการศึกษาความเป็นไปได้ ของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นกำลัง เพื่อผันน้ำจากลำน้ำแม่แจ่มไปใช้งานในระบบประปาหมู่บ้านและระบบน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยชุมชนในการลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ เพิ่มพื้นที่เขียว สร้างสุขภาวะชุมชน และเกิดกลไกการจัดการระบบน้ำเพื่อให้สร้างความยั่งยืนแก่หมู่บ้านต่อไปในอนาคตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา