โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5570 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 17 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานพิธี  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิยการ จำนวน 2,390 คน

          ในโอกาสนี้ อธิการบดี ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ความว่า “ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกคน เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองด้วยความยินดียิ่ง และในวันนี้ถือเป็นวันสำคัญ  วันที่นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ก้าวผ่านจากการเป็น “นักเรียน” มาเป็น “นักศึกษา” ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งก่อนที่จะออกไปสู่สังคม แน่นอนว่านักศึกษาทุกคนต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะการศึกษาในระบบอุดมศึกษานั้นต่างกับระบบการศึกษาที่ผ่านมา เพราะระดับอุดมศึกษานั้นได้ให้ความเป็นอิสระมากขึ้นในการเลือกวิชาเรียน เพื่อที่จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการเปิดโลกทัศน์ในยุคสารสนเทศ  ซึ่งการรับข่าวสารรวมถึงการเรียนรู้ในสมัยนี้ นักศึกษาต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นนักศึกษาควรใช้ช่วงเวลาของการเป็นนักศึกษาและโอกาสที่ได้รับ  ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างคุ้มค่าให้เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาความคิด  ตลอดจนการเพิ่มทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ที่ได้รับจากการถ่ายทอดของคณาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ  ที่จะประสิทธิประสาท วิชาองค์ความรู้ต่างๆ ให้อย่างเต็มที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยของเรานั้นมีความพร้อมและมีมาตรฐาน ในการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับมาโดยตลอด มุ่งผลิตบัณฑิตให้พร้อมออกไปสู่สังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังสร้างนักศึกษา ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์พร้อมปฏิบัติงานได้จริง มีความเป็นมืออาชีพทางด้านการทำงาน ท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน พึงระลึกอยู่เสมอว่าเราเป็นนักศึกษา ควรทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ให้ตั้งใจพากเพียรศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและรู้จักแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม เตรียมพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่ดีและสมบูรณ์แบบในอนาคตต่อไป”

           จากนั้นอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากนั้นเป็นการแนะนำข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน ได้แก่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและกองพัฒนาอาคารสถานที่  และนายพิพัฒน์  ใจเรือง นายกสโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรคณะฯ นำนักศึกษาใหม่กล่าวคำปฏิญาณตน ส่วนในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมย่อยภายในคณะซึงมีการแนะนำสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและแนวทางการปฏิบัติของระเบียบข้อบังคับในสถานศึกษา

ถ่ายภาพ /ธนพล มูลประการ /อภิญญา พูลทรัพย์

ข่าว /อภิญญา พูลทรัพย์

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา