โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปี 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 พฤษภาคม  2562 ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง  50 ปี  นายกมศักดิ์  รัตนวงษ์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นประธานเปิด  “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนในการเป็นครูฝึกสอน และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู โดย อาจารย์กมลศักดิ์  รัตนวงษ์  ความรู้ เกี่ยวกับ เทคนิคการสอนวิชาชีพช่าง โดย อาจารย์แมน  ฟักทอง  และความรู้เกี่ยวกับ กำหนดการ งาน ในขณะปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการบันทึกคู่มือ โดย ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด  ซึ่งมี  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  เข้าร่วม จำนวน  103  คน

ทั้งนี้  เพื่อสร้างความรู้ – ความเข้าใจแก่นักศึกษา ในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ในขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   เพื่อเป็นการรับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ตามประกาศของคณะกรรมการคุรุสภาว่า ด้วยการดำเนินการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  และ เพื่อตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของการสร้างบัณฑิตโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในประเด็นการสร้างกลไกในการพัฒนานักศึกษาตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา ระหว่างศึกษาและหลังสำเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

          การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ถือเป็นหัวใจสำคัญในการศึกษา เพราะเป็นรายวิชาที่นักศึกษา จะได้บูรณาการความรู้ทางวิชาชีพทั้งหมดที่ได้เรียนมา  สู่การปฏิบัติจริง  เพื่อฝึกทักษะด้านต่างๆ  ในวิชาชีพครู ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูวิชาชีพให้มี         ความเชียวชาญในการสอน  เพื่อให้นักศึกษานำไปใช้ในการประกอบอาชีพครูในสถานศึกษาต่อไป

 

ภาพ - ทีมงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา