โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก มทร.ล้านนา  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ในระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการดำเนินการต่อไปจะเป็นการประเมินโดยมีช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยสามารถตอบแบบประเมินดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนกรกฏาคม 2562 ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการตอบแบบประเมินในระบบ ITAS

1.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/yu18im

(หมายเหตุ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง นักศึกษา บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ)

2.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/yu18im

(หมายเหตุ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน บุคลากรในหน่วยงานที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า/ข้าราชการ/พนักงานตลอดจนลูกจ้าง/พนักงานจ้าง )

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้ประสานงาน นางมาลาริน ประจำปี หมายเลขโทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1000


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา