โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมโครงการ “ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น” พร้อมนำงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในภาคเหนืออย่างยั่งยืน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมโครงการ “ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น” พร้อมนำงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในภาคเหนืออย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 เมษายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3600 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 20 เมษายน 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมโครงการ “ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น” และได้นำผลงานวิจัย นวัตกรรมเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศและหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ผลงานของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจัดนิทรรศการทางวิชาการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.พาณิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์สำหรับงานวิศวกรรมและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย และภูมิสังคม” พร้อมกับนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความพร้อมที่จะนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีอยู่เข้าร่วมแก้ปัญหาฝุ่นควันร่วมกับทุกภาคส่วน

     ซึ่งโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละอองพิษขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งส่งผลการะทบต่อประชาชน และนิสิตนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในภาคเหนือ จึงเห็นควรให้มีมาตรการในการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะวิกฤตในเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ  “ทปอ. ร่วมใจต้านภัยฝุ่น” พร้อมกำหนดให้มีการเสวนา เรื่อง “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรม และภูมิสังคม” เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน  และในช่วงพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานต่อประธานในพิธี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา