โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แนะแนวเชิงรุกจับมือ สพม.34 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตรงความต้องการ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แนะแนวเชิงรุกจับมือ สพม.34 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตรงความต้องการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 790 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)  ศึกษานิเทศ และอาจารย์จากโรงเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ตัวป้อนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของตนเอง โดยมีหัวหน้าหลักสูตรและตัวแทนร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา