โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาอุตสาหการมอบเครื่องอบแห้งลำไยสีทอง สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนแม่ปั๋ง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์สาขาอุตสาหการมอบเครื่องอบแห้งลำไยสีทอง สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนแม่ปั๋ง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มอบเครื่องอบแห้งลำไยสีทองให้แก่โรงเรียนแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของอาจารย์ชัยภูมิ สีมา และผศ.วรเชษฐ์ หวานเสียง หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก RMUTL OTOP Mentor’61 ภายใต้โครงการ “การศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด”โดย อาจารย์ดำรงศักดิ์ อุ่นทา ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่ปั๋ง เป็นตัวแทนรับมอบโดยทางโรงเรียนแม่ปั๋งจะนำเครื่องนี้ติดตั้งไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลผลิต เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์แก่นักเรียนที่สนใจและถ่ายทอดสู่ชุมชนให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา