โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเพื่อนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาคเหนือ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมเพื่อนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มีนาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3362 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการการประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใต้ทุนวิจัย โครงการโครงการวิจัยนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ : เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาจารย์พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิจัยที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอร่างรางรายงานฉบับสมบูรณ์  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา สำหรับการประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใต้ทุนวิจัย โครงการโครงการวิจัยนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ : เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำเสนอผลการทำงานวิจัยที่ร่วมกับภาคประชาชนให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทราบและให้ข้อคิดเห็นตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยกลุ่มอื่นๆ ที่ดำเนินงานในโครงการเดียวกันอีกด้วย  สำหรับโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งงานวิจัยที่เข้าร่วมประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 16 โครงการ ประกอบด้วย

1. การยกระดับการเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ล  โดย ผศ.ดร.รัตนาพร นรรัตน์

2. การศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการเตรียมวัตถุดิบเนื้อปลาในการทำผลิตภัณฑ์ปลานิลส้ม โดยนายนพรัตน์ จันทร์ไชย

3. การพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงปลานิลด้วยการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน โดย ดร.แววดาว พรมเสน

4. การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการน็อคน้ำของปลานิล ในบ่อดิน โดย ดร. สมอ บุญพันธ์

5. การศึกษาห่วงโซ่อุปทานปลานิล เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและโอกาสทางการตลาด อ.พาน จ.เชียงราย โดยนายสมควร สงวนแพง

6. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการให้น้ำพืชสาหรับพื้นที่ลาดชันแบบมีส่วนร่วม โดยนายจิรศักดิ์ ปัญญา

7. การออกแบบระบบและติดตั้งอุปกรณ์วัดวิเคราะห์ข้อมูลระบบซับน้ำของ กรมป่าไม้ โดยนายประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ

8. การจัดการเศษเหลือจากการผลิตพืชเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดินและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชบนพื้นที่สูง โดย ผศ. ยุทธนา เขาสุเมรุ

9. ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการสนับสนุนระบบการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า เพื่อฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ป่า กรณีศึกษา บ้านสองธาร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดย ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต

10. การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของกาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา บ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดย ผศ.กนกวรรณ เวชกามา

11. แนวทางการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง  โดย ดร. ผจงจิต ติ๊บประสอน  

12. ทุนและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาระบบการผลิตข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย ดร.ดารารัตน์ ธาตุรักษ์

13. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน โดย ดร. ผจงจิต ติ๊บประสอน  

14. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน โดย นางสาวญาดา คาลือมี

15. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟของชุมชนเมืองปาน จ.ลำปาง โดย ดร.แมน ตุ้ยแพร่

16. การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสับปะรดผลสดครบวงจรของบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดย ผศ.สันติ ช่างเจรจาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา