โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2562/2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2562/2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 5048 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้รับแจ้งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง และคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (Chinese Scholarship Council: CSC) ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2562/2563 เพื่อศึกษาต่อ ณ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 7 ทุน (รวมทั้งประเทศ) โดยได้รับการสนันสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการได้รับทุน และสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบรายละเอียดดังเอกสารแนบ

      ทั้งนี้ สกอ. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอรายชื่อผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของ CSC จำนวน 1 รายเท่านั้น โดยขอได้โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆตาม QR Code ด้านล่าง และส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนมาที่งานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ทั้งนี้หากมีผู้สนใจสมัครรับทุนมากกว่า 1 ราย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในลำดับต่อไป

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา