โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4944 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 มีนาคม 2562 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ในการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญ และส่งผลถึงระดับความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ประกอบด้วย รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยายในหัวข้อจริยธรรมในงานวิชาการและการลอกเลียนผลงาน จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องเทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยวารสารที่มี Impact Factor สูงโดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษารวมถึงบุคลากรที่มีความสนใจเกี่ยวข้องในงานด้านข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการดังนี้ 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 87 ราย 2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจำนวน 57 ราย 3.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จำนวน 55 ราย 4.คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวน 28 ราย 5.วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจำนวน 19 รายรวมทั้งสิ้น 246 รายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา