โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารักษาราชการแทนคณบดี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารักษาราชการแทนคณบดี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1533 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา