โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1955 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 2,000 คน ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์จีระพล  ไชยมงคล กรรมการผู้จัดการบริษัท Digital Plus One Co.,Ltd. และคุณวรพจน์  ชลชวลิต นายช่างโครงการ บริษัทอิตาเลียนไทย ดิ เวลล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บรรยายให้กับนักศึกษาได้รับทราบถึงอาชีพเสริมในยุค 4.0 และ การทำงานกับความปลอดภัยในยุค ศตวรรษที่ 21 รวมถึงให้ข้อคิดและแนวทางการเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงาน

ส่วนในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมแยกตามคณะที่สังกัด โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่อนาคตการทำงาน” โดยคุณอนุชา ดำรงมณี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการบรรยายในหัวข้อ “แนะแนวทางในการสมัครงานและแนะนำแหล่งหางานทั้งในและต่างประเทศโดย คุณปลิดา ร่วมคำ ตำแหน่งผู้ช่วยจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างตัวแทนศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คุณเฉลิมชัย วิชิต ไตรภพ ตำแหน่งปัจจุบัน  General manager south  Asia  บริษัท Auto form engineering Asia pacific Co.,Ltd ตัวแทนศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมโธธาและสิ่งแวดล้อมคุณพรพิมล ไฝปัน ตำแหน่งปัจจุบันวิศวกรประจำ หจก.พี.ดับบลิว เอส.คอนกรีต และตัวแทนศิษย์เก่าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คุณพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานด้วยทักษะการทำงานในยุค 4.0" โดย คุณสุดปฐพี เวียงสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟังคิดทำ จำกัดณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนาฯ อีกทั้งยังมีการออกบูธรับสมัครงานของสถานประกอบการและจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีช่องทางในการประกอบอาชีพต่อไป

ถ่ายภาพ  /วิทยา กวีวิทยาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์

             อภิญญา พูลทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์

             ประชาสัมพันธ์คณะคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชมประมวลภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา