โลโก้เว็บไซต์ 24 พย 63 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

24 พย 63

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ลงพื้นที่หารือ แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ  เนื่องภิรมย์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่หารือ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา