โลโก้เว็บไซต์ ยกระดับมาตรฐาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยกระดับมาตรฐาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นทีมที่ปรึกษา โครงการ
ทีมอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รศ.ดร.นเรศ อินต๊ะวงค์ ผศ.ดร.ไกรลาศ ดอนไชย และ ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ ได้รับเชิญเป็นทีมที่ปรึกษาโครงการ "ยกระดับมาตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา