โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน จัดกิจกรรมทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 62 คณะวิศวกรรมศาสตร์น่าน จัดกิจกรรมการทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นศิริมงคลกับบุคลากรและนักศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา