โลโก้เว็บไซต์ แสดงความยินดีผู้ดำรงค์ตำแหน่ง ผศ กย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แสดงความยินดีผู้ดำรงค์ตำแหน่ง ผศ กย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังต่อไปนี้ ๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ศรีภักดี ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐษิมา สุรเดช


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา