โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมการเตรียมการใช้ห้องปฏิบัติการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการฝึกอบรมการเตรียมการใช้ห้องปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา
เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2559 หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา  โดยมีวิทยากร คือ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา